תנאי השימוש של האתר מזמינליכללי


פורטל מזמינלי (להלן: "האתר") מציע את השירותים והמידע שבאתר בכפוף לתנאים המופיעים להלן. הגולש באתר מתחייב שלא לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע באתר, במזמינלי או בכל משתמש אחר המופיע באתר, או בגולשים אחרים. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו באמצעות כל מחשב או אמצעי תקשורת אחר, בין באמצעות רשת אינטרנט ובין באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר.


מזמינלי תעניק למשתמש את השירות הרלוונטי לפריטים שרכש, בכפוף לפירעון מלוא התמורה בגין השירות, וכן לעמידה בתנאי חבילת שירות ובתנאיו של תקנון זה. מזמינלי עשוי לעדכן הוראות תקנון זה מעת לעת, ועל המפרסם מוטלת האחריות לוודא כי המודעות והתכנים אותם הוא מפרסם עומדים בהוראות התקנון המעודכן.

מזמינלי ומפעילי האתר רשאית לעדכן תנאים אלה בכל זמן על ידי עדכון פרסום זה. עליך לבקר בדף זה מעת לעת על מנת לבדוק את התנאים שיחולו באותה עת משום שהם מחייבים אותך. המשך שימוש במערכת מזמינלי במשך שלושה (3) ימים מרגע עדכון תקנון מהווה אישור להסכמה על שינויים החלים בתקנון האתר.

אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.הגבלת אחריות


בשום מקרה אתר מזמינלי לא יהיה אחראית לנזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים, או לכל נזקים או פיצויים אחרים מכל סוג ומין, אפילו אם נמסרה הודעה מוקדמת למזמינלי על האפשרות של נזקים אלה, בין בתביעת רשלנות, בחוזים או על פי כל דוקטרינה אחרת להטלת אחריות, בין אם בקשר לשימוש, לחוסר היכולת להשתמש, או לביצוע, של המידע, השירותים, המוצרים והחומרים הזמינים מאתר זה.

השירותים באתר מוצעים לך כמות שהם (AS-IS). מזמינלי אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי מזמינלי ו/או כלפי החברה המפעילה בגין המידע והתאמתו לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד מזמינלי ו/או החברה המפעילה ו/או כנגד מי מטעמם. השימוש במידע נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.

יתכן והמידע והשירותים באתר יכילו טעויות ו/או פגמים ו/או כשלים ויהיו כפופים, מעת לעת, להפרעות שונות. למרות שמזמינלי עושה כמיטב יכולתה לתחזק את השירותים, אין ולא תהיה לה אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.
שליחת הודעות ע"י האתר:


באתר מופעלת מערכת לשליחת הודעות ע"י בעלי האתר הנרשמים לשירות (להלן: "המפעיל"). המפעיל המשתמש בשירות מצהיר בזאת כי שליחת ההודעות לנאמנים הינה על אחריותו בלבד וקיבל הסכמה ברורה ומלאה מצד המשתתפים בקורסים המנוהלים בעזרת המערכת או כל האחרים אותם יבחר המפעיל להוסיף רשימת המעוניינים בקבלת המידע הקשור לקורס (להלן "הלקוחות") . אתר מזמינלי לא יהיה אחראי למקרים בהם אחד הנאמנים יוטרד ע"י אחד או יותר נסיונות תקשורת (כגון מכתבים, מבזקי SMS וכדומה) אשר יישלחו ללקוחות. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק שניגרם ללקוחות עקב שימושו של המפעיל בכתובת הדואר האלקטרוני, בטלפון או בפלאפון, בכתובת המגורים או בכל פרט מידע אחר של הלקוח אשר נמצא ברשותו של המפעיל.


על אף האמור לעיל, רשאים בעלי האתר בעצמם או כחלק משיתוף פעולה עם שותפיהם העסקיים, לשלוח למשתמשי האתר אשר נתנו הסכמתם לכך, או בהתאם לכל דין, חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של בעלי האתר, לרבות פעילויות הקשורות עם שותפיהם העסקיים (הן במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים והן לאחר סיומה). חומר כאמור ייחשב בכל מקרה כחומר שהתבקש על ידי המפרסם ולא כחומר שנשלח על ידי מזמינלי ללא הזמנה. אם אין ברצונך לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, תוכל להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. אם תעשה כן, נחדול משליחת חומר פרסומי, כפי שנתבקש על ידך. יחד עם זאת, בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להמשיך וליצור עמך קשר בקשר לחשבונך ולשלוח מידע חשוב הנוגע לאתר זה.זכויות יוצרים:

פורטל מזמינלי הינו הבעלים הבלעדיים של זכויות היוצרים בתוכן המופיע באתר. שימוש בתוכן המופיע באתר יהיה שימוש הוגן וסביר, בהתאם לכללים הקבועים בדין. השימוש בתוכן המופיע באתר יהיה למטרות פרטיות בלבד. בכל מקרה, אין לעשות שימוש בחומר המוגן ללא ציון מקור המידע ומבלי לשמור על ערכו של התוכן. רק הסכמה מפורשת בכתב מבעלי האתר תאפשר שימוש בתוכן האתר. האחריות המשפטית על הפרטים הנוגעים לכל מפעיל הינה של לקוח עצמו אשר נתן את הסכמתה לפרסום התוכן הספציפי אודותו (רשימת הקורסים המועברים, תנאיי רישום לקורסים וכדומה).


שמירת פרטיות:

פורטל מזמינלי אינו מוסר את פרטיך לצד שלישי ללא קבלת הסכמתך המפורשת. יחד עם זאת, גולש השולח פרטיו דרך האתר או דרך טפסי יצירת קשר באתרי המפעילים הניבנים ע"י מערכת מזמינלי יהיה מודע לכך כי ייתכן והגוף אליו שלח את פרטיו יעשה שימוש אחר בפרטיו. האתר אינו צד לפעולות אלו, ומסיר מעצמו את האחריות לכך.


שימוש בפרטים:

מידע אודות הגולשים, המפעילים ולקוחות המפעילים נאסף דרך קבע לצרכים סטטיסטיים ולצרכי הגנה על האתר. לא ייעשה שימוש במידע זה שיש בו כדי להפר את פרטיות הגולש, אלא אם ביצע הגולש הפרה של תנאי שימוש אלה או פעולה אחרת שיש בה כדי לפגוע באתר, בגולשיו או בשותפיו.


פרסומים באתר:

כל המידע באתר אודות המפעילים בו הוא באחריות אותם מפעילים עצמם ולא האתר. הגולש לא יוכל לבוא בטענות אל האתר במקרים של חוסר דיוק או הטעייה בחומר המפורסם ע"י המפעילים באתר או במודול חיצוני הנמצא באתר המפעיל והנערך בעזרת המערכת. המשתמש מצהיר בזו כי האחריות על השימוש בחומר מוטלת על כתפיו בלבד ובאחריותו לבדוק את נכונות הפרסום ועדכנותו. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע שהתוכן שבאתר אינו בבחינת ייעוץ או המלצה משתמעת. למען הסר ספק, המפעיל עצמו הוא המקור המוחלט והבלעדי לתוכן ולנכונותו, והגולש יבדוק אצלו את נכונות הפרסום. התכנים הנ"ל הינם מסחריים באופיים, והאתר אינו ממליץ או מעודד לרכוש מוצרים או שירותים אלה. למען הסר כל ספר, האתר אינו צד לשום עסקה בין הגולש (הלקוח) לבין ממפעיל כלשהו.


מודולים מושתלים:

כחלק מתפקוד המערכת נשתל קוד באתר של הלקוח (המפעיל). המשתמש מצהיר בזו כי האחריות על השימוש במערכת מוטלת על כתפיו בלבד ובאחריותו לבדוק את התאמתו של האתר שלו לצורכי המערכת. אתר לא יהיה אחראי לשום נזק שנגרם למפעיל ו\או אתר המפעיל עקב שימושו במערכת מזמינלי.


קישורים מהאתר:

באתר קיימים קישורים (לינקים) לעמודים שונים באתרים חיצוניים ברשת האינטרנט. האתר אינו מפרסם את התכנים בעמודים אלה ואינו שולט או מבקר אותם. עצם ההפנייה לאותם עמודים ע”י האתר אינו מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, או חוקיותם של אותם תכנים. האתר אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש או ההסתמכות על אותם תכנים. האתר אינו מתחייב כי הקישורים (לינקים) שיימצאו בו יהיו תקינים ויובילו את הגולש לאתרי אינטרנט פעילים. האתר רשאי להסיר או להוסיף קישורים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.


פנייה למפעילים:

באתר מותקנת מערכת המשמשת להתקשרות בין גולש לבין המפעיל. חל איסור מוחלט לעשות שימוש במערכת זו לצרכי הצעת שירותים ופרסומים שונים למזמינלי או לכל גוף אחר המשתמש באתר, או לכל מטרה אחרת שאינה למטרה הקשורה הזמת מוצרים ממפעיל. השולח הודעות דרך האתר שלא למטרת השתתפות בקורס, מתחייב בזאת לשלם לבעלי האתר מיידית סכום של 2500 ש"ח עבור כל פנייה שנעשתה לצרכי פרסום שירותיו או הצעת שירותיו, זאת ללא צורך מצד בעלי האתר להוכחת נזק שנגרם להם כתוצאה מפעולה זו. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע את המפר בגין נזקים שגרם.


מדיניות החזרים/תנאי שימוש באתר:

בכל תשלום שהוא יקבל המשתמש את השירות/מוצר אותו רכש באתר בהתאם לתנאים ולכללים המפורסמים באתר ובדף בו מבוצעת הרכישה בפרט. והיה ויבצע המשתמש תשלום בעבור רכישת מוצר/שירות כלשהו באתר ומסיבה כלשהי לא קיבל אותו בהתאם לתנאים ולכללים המופיעים באתר, יזוכה המשתמש בעבור תשלום זה ויקבל את כספו חזרה.

- בעסקה שבוצעה באמצעות כרטיס אשראי/המחאה, ינוכו מן ההחזר עמלת חברת האשראי

- עסקה שבוטלה, תחוייב בדמי ביטול בסך %5 מגובה העסקה או 100 ש"ח - הנמוך מבינהם.

- על מנת להפסיק שימוש על המשתמש להודיע 30 יום לפני תאריך ביטול (בתנאי שאין התחייבות לתקופה מסוכמת מראש).

- חישב שימוש במערכת מתבצע לפי חודשים המלאים.

- במידה ובוצעו עבודות פיתוח למשתמש במסגרת רכישת חבילת שימוש (ללא תשלום נוסף עבור עבודות פיתוח עצמן) תשלום עבור חבילת שימוש או חלק ממנה לא יוחזר גם אם משתמש מפסיק להשתמש במערכת לפני תום התקופה.

- לקוח שמשלם בכרטיס אשראי מסכים לשמירת פרטי חיוב עד סיום התקשרות עם מזמינלי.


פיתוחים ייעודיים:

- למען הסר ספק, כל פיתוח שמבוצע לפי בקשה של לקוח גם בתשלום וגם ללא עלות הינו חלק בלתי נפרד ממערכת מזמינלי וכל הזכויות היוצרים ובעלות שייכים למזמינלי.

- עלות המלאה של שעת הפיתוח לפיתוחים בתשלום - 250 ש"ח + מע"מ.


חבילות שירות באתר מזמינלי:

המפעיל מצהיר כי ידוע לו שהמחירים להם הסכים במהלך השלמת ההזמנה באתר הם המחירים הקובעים לכל עניין ודבר, ולא יהיה כל תוקף לסיכום קודם או לסיכום בעל פה שיעשה המשתמש ו/או כל אדם המייצג את חברתו של המשתמש במזמינלי ו/או עם מי מנציגיה.


במקרה שהמפעיל לא יעמוד בתשלום כלשהו מתשלומיו, לפי פירוט החבילה שהזמין, ו/או שאתרו נסגר ו/או שהמשתמש הפסיק את פעילותו ו/או ניתן כנגדו צו או התראה בדבר פשיטת רגל או פירוק זמני או קבוע או מונה לו כונס נכסים זמני או קבוע או הוטל כנגדו עיקול מכל סיבה, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם עם מזמינלי, ומזמינלי תהיה זכאית (אך לא חייבת) להפסיק את השירות כולו או מקצתו, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, וזאת לאחר שתיתן למפעיל התראה בכתב והמפעיל לא פרע את חובו ו/או תיקן את ההפרה, בתוך 5 ימי עסקים ממועד משלוח ההתראה. גם במקרה של הפסקת השירות ע"י מזמינלי, כאמור בסעיף זה, ישלם המפעיל את מלוא התמורה עבור כל תקופת השירות כפי שהוגדר בחבילת שירות.


המפעיל מצהיר כי ידוע לו כי החבילה אינה ניתנת לביטול וכי הוא יחויב בתשלום מלוא התמורה, כמצוין בחבילת שירות, גם אם לא ינצל את מלוא השירות על פי חבילת השירות שרכש. מוסכם כי כל עוד ניתן השירות ע"י מזמינלי, הורה אינו רשאי להודיע על רצונו בהפסקת השירות, אולם במקרה ועל אף האמור לעיל, מפעיל יגיש למזמינלי בקשה בכתב להפסקת השירות ומזמינלי תמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את השירות, ישלם המפעיל את מלוא הסכום שהיה עליו לשלם עד למועד הפסקת השירות, לפי מחירון השירותים שיהיה תקף באותה העת במזמינלי. במקרה של אי אישור בקשת מפעיל להפסקת השירות, יהיה על המשתמש לשלם את מלוא התמורה על השירות על פי חבילת השירות אותה הזמין.


הקפאת מנוי לא תתאפשר אלא אם מזמינלי תמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהודעה בכתב ומראש ע"י המפעיל.המפעיל מצהיר כי ידוע ומסכים לקישור למערכת מזמינלי ותיאור קצר בתחתית דפי האתר.


המפעיל מצהיר כי ידוע לו שגם אם יחלוף זמן בין מועד תחילת תקופת השירות לבין המועד בו יחל להשתמש בשירות בפועל, מכל סיבה שהיא תלויה במפעיל, יהיה עליו לשלם את מלוא התמורה עבור השירות בגין מלוא תקופת השירות שהוזמנה.


המגבלות החלות על פרסום תכנים באתר:

המפרסם מקבל בזה על עצמו את כל המגבלות הללו, ומאשר בזה שלאחר בדיקה ידוע לו כי במודעה ובתכנים שימסור לפרסום אין תוכן כדלקמן:


א. כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר, וכן כל תוכן שלצד שלישי יש בו זכויות קנייניות כלשהן, למעט במידה והמשתמש השיג את הסכמתו הבלתי מותנית של הצד השלישי בעל הזכויות לפרסום התוכן.


ב. כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני או בוטה.


ג. כל תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין (לדוגמה בלבד, מודעות לשירותי זנות).


ד. כל תוכן המהווה לשון הרע או הפוגע בפרטיות.


ה. כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עמם.


ו. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים (Worms), ונדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), וכיו"ב.


ז. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.


ח. כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיו"ב.


ט. כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני.


י. כל מידע העלול להטעות צרכן.


יא. כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי אתר מזמינלי בפרט.


יב. כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי רשת האינטרנט.


יג. כל תוכן שניתן לעשות בו פעולה או שימוש כדי לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן (לרבות מחשבי מזמינלי עצמם).


ככל שהחוק מאפשר זאת, מזמינלי אינה אחראית לתכנים שיתפרסמו באתר מזמינלי או באחד אתרי המפעילים הרשומים לשימוש במערכת מזמינלי. האחריות והחבות בגין נזקים שייגרמו בקשר עם או כתוצאה מפרסום תוכן מסוימים יחולו במלואם על המפעיל אשר מסר לפרסום את התוכן כאמור. המפעיל מצהיר ומתחייב כי ישפה את מזמינלי, מיד עם קבלת דרישה בכתב, בגין כל תביעה, נזק, עלות, חבות או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד) שתידרש או תיאלץ מזמינלי לשלם בקשר עם או כתוצאה מהשירות שהוזמן על ידי המפרסם, לרבות בקשר עם היות התוכן המפורסם מוטעה, אסור לפרסום, מזיק למחשבים, או מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי.


פיצוי ושיפוי:

הגולש המפר את תנאי השימוש או עושה פעולה כלשהי הפוגעת בבעלי האתר, במפעילים הרשומים בו או בגולשים אחרים, מתחייב בזאת לשלם לבעלי האתר את סכום הפיצוי שידרשו ללא צורך בהוכחת נזק שנגרם לבעלי האתר, אף במקרה שלא נגרם כל נזק. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע את המפר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.


בכל מקרה, המשתמש פוטר בזאת את מנהליה ו/או עובדיה ו/או נושאי משרה ו/או הבעלים של האתר מאחריות כלשהי לרבות מאחריות אישית .


בכל מקרה של ביטול תשלום ע"י לקוח ללא הסכמה מצד בעלי האתר, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע את התשלום המלא לפי סכום חבילה חודשית (תוספת של 25%) וגם את כל התשלומים המגיעים לרבות התשלום המלא עבור כל הפיתוחים שבוצעו במיוחד ללקוח לפי עלות שעת הפיתוח המלאה שהושקעה בפיתוח.


אין בנקיטת פעולה כלשהי ע"י מזמינלי, בהתאם להוראות החבילה המוזמנת באתר, כדי לגרוע מכל הזכויות והסעדים המוקנים לה על פי כל דין, בנוסף על האמור בהזמנה. מובהר כי הזמנת שירות באתר שהושלמה ע"י המפעיל ו/או על ידי מי מטעמו מהווה חוזה מחייב לכל דבר ועניין.


כל תביעה כנגד אתר מזמינלי תתברר אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בישראל, סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם, היא אך ורק לבית המשפט המוסמך בחיפה, ושם יהיה מקום השיפוט הבלעדי.

Made on
Tilda